Dolby ưu đãi giá cho các nhà sản xuất đầu thu số quảng bá