Ế ẩm, đầu thu truyền hình DVB-T2 bày bán ở chợ như rau