Số hóa truyền hình qua vệ tinh dễ vướng vấn đề bản quyền