Vệ tinh Glonass-K bắt đầu làm việc trên quỹ đạo gần Trái đất