DN tư nhân cũng được kinh doanh truyền dẫn, phát sóng truyền hình