Hiện nay tín hiệu của DVB T2 tại miền nam chưa được ỗn định
Tần số VTC thay đổi từ 56 sang 30