Bình Định: Phát hiện vi phạm của 2 doanh nghiệp truyền hình