Đài PT-TH miền núi gặp khó về tài chính khi phát sóng lên vệ tinh