"Đau đầu" vì chất lượng anten truyền hình quá thấp