Đề xuất chia làm 4 gói thầu mua sắm đầu thu số DVB-T2 cho 4 TP lớn