Doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng kêu giá thấp, phải bù lỗ